Back to Top

Aware! Meisaku-kun Lyrics

Ahare! Meisaku-kun LyricsEnding Themes Aware! Warera ga Sekai no Chuushin Meisaku!Kessaku!Masterpiece! Eburi Meisaku is Aware Mago no Dai made Meisaku toka Yutemasu Keredo Oyoso san Sayonara Yellow (Goodbye Yellow) Arara Rerere Rururira Meisaku Journey
[Submit a Song]


Back to: Home : AJapanese Title: あはれ! 名作くん
English Title: Ahare! Meisaku-kun
Original Release Date:
  • April 8th, 2016
Released: 2021

[Correct Info]

Buy Aware! Meisaku-kun Music at


Tip Jar