Back to Top

R1SE - Shao Nian Ru Gu Lyrics
Mo Dao Zu Shi Season 2 Ending

theme
Full SizeXiāosè fēng zhōng yì dāngchū lùhuánóng bō yúnjiàn wù
Qīng hán yǔ lǐ wàng qián lù mùsè chén bùzhī guītú
Yī zhāo qǐ jiùmèng luò xuè rě bànshēng qīngfù
Bù jué mìngshù qīchǔ
Cāngmáng jiān zhèngxié shū tú jǔ bēi jiāng qū fù
Xiāosǎ wèi zhì mòlù

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù

Wúbiān luòmù yī huángtǔ hóng shēngguò chánggē dàng kū
Wǎngshì rú yān mǐ zuògǔ jiāng jìn jiǔ yī hú rù fù
Lùn zhèng èrén yán kě bù zìjù jiē kègǔ
Cǎomù fēngyuè wèi zú
Mìng túzhōng zì yǒu yīnguǒ dàn rùshì chénfú
Hé lùn suìyuè róngrǔ

[source: https://animesonglyrics.com]

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēn zhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
[ Correct these Lyrics ]

The bleak wind recalls those very first days.
The fog is dense. Dispel the clouds and see the fog
In the light cold rain, look toward the road ahead
The sun goes down. There is no way back
Once the dawn breaks, old dreams will bleed
Half of a lifetime was stirred up
Wasn't aware how miserable the fate was
It boundlessly stands between the routes of justice and wickedness
Raise a cup and recite poetry
Natural and free, not like between strangers

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

The skeletal tree limbs boundlessly lean on the loess*
A great sound passes by
Roars out a somber song instead of crying
Those past events have already ended and turned to smoke
Gonna get drunk to fill the hole in the heart
Discussing justice and wickedness
Gossip is a fearful thing
Every word is engraved in the bones
Plants and beautiful scenery are dead
Karma decides one's fate
But the secular is full of an ominous change of fortune
What age is an honor, what age is a disgrace

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

[source: https://animesonglyrics.com]

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly


(*loess are a loosely compacted yellowish-gray deposits of windblown sediment which often occur in eastern China)
[ Correct these Lyrics ]

蕭瑟風中憶當初 露華濃 撥雲見霧
輕寒雨裏望前路 暮色沈 不知歸途
一朝起 舊夢落血 惹半生傾覆
不覺命數淒楚
蒼茫間 正邪殊途 舉杯將曲賦
瀟灑未至陌路

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴

無邊落木依黃土 鴻聲過 長歌當哭
往事如煙弭作古 將進酒 一壺入腹
論正惡 人言可怖 字句皆刻骨
草木風月為卒
命途中 自有因果 但入世沈浮
何論歲月榮辱

[アニメソングリリックスのご利用ありがとうございます]

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
[ Correct these Lyrics ]

Romaji
[hide]

[show all]


Xiāosè fēng zhōng yì dāngchū lùhuánóng bō yúnjiàn wù
Qīng hán yǔ lǐ wàng qián lù mùsè chén bùzhī guītú
Yī zhāo qǐ jiùmèng luò xuè rě bànshēng qīngfù
Bù jué mìngshù qīchǔ
Cāngmáng jiān zhèngxié shū tú jǔ bēi jiāng qū fù
Xiāosǎ wèi zhì mòlù

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù

Wúbiān luòmù yī huángtǔ hóng shēngguò chánggē dàng kū
Wǎngshì rú yān mǐ zuògǔ jiāng jìn jiǔ yī hú rù fù
Lùn zhèng èrén yán kě bù zìjù jiē kègǔ
Cǎomù fēngyuè wèi zú
Mìng túzhōng zì yǒu yīnguǒ dàn rùshì chénfú
Hé lùn suìyuè róngrǔ

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù

Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēnzhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
Fēng zhèn zhèn wǎn kuánglán jiānghú fēn zhēng rú tú
Qiě jiāng qiánchén wǎnggù
Yī shēng shēng yì yú xīn shàonián xiěxìng rúgù
Dí shēng yōuyōu cháng sù
[ Correct these Lyrics ]
English
[hide]

[show all]


The bleak wind recalls those very first days.
The fog is dense. Dispel the clouds and see the fog
In the light cold rain, look toward the road ahead
The sun goes down. There is no way back
Once the dawn breaks, old dreams will bleed
Half of a lifetime was stirred up
Wasn't aware how miserable the fate was
It boundlessly stands between the routes of justice and wickedness
Raise a cup and recite poetry
Natural and free, not like between strangers

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

The skeletal tree limbs boundlessly lean on the loess*
A great sound passes by
Roars out a somber song instead of crying
Those past events have already ended and turned to smoke
Gonna get drunk to fill the hole in the heart
Discussing justice and wickedness
Gossip is a fearful thing
Every word is engraved in the bones
Plants and beautiful scenery are dead
Karma decides one's fate
But the secular is full of an ominous change of fortune
What age is an honor, what age is a disgrace

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly

Rapid winds and raging waves
The martial arts world cruelly fights
And will deceive the past
A whisper, righteous roots in the heart
The youth is still unyielding as before
The sound of a flute lasts endlessly


(*loess are a loosely compacted yellowish-gray deposits of windblown sediment which often occur in eastern China)
[ Correct these Lyrics ]
Kanji
[hide]

[show all]


蕭瑟風中憶當初 露華濃 撥雲見霧
輕寒雨裏望前路 暮色沈 不知歸途
一朝起 舊夢落血 惹半生傾覆
不覺命數淒楚
蒼茫間 正邪殊途 舉杯將曲賦
瀟灑未至陌路

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴

無邊落木依黃土 鴻聲過 長歌當哭
往事如煙弭作古 將進酒 一壺入腹
論正惡 人言可怖 字句皆刻骨
草木風月為卒
命途中 自有因果 但入世沈浮
何論歲月榮辱

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴

風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
風陣陣 挽狂瀾 江湖紛爭如荼
且將前塵罔顧
一聲聲 義於心 少年血性如故
笛聲悠悠長訴
[ Correct these Lyrics ]

Back to: Mo Dao Zu Shi


Japanese Title: 少年如故 (Chinese)
Description: Season 2 Ending
From Anime: Mo Dao Zu Shi
From Season: Summer 2019
Performed by: R1SE
Additional Info:
Lyrics in Chinese
Released: 2019

[Correct Info]
Tags:
No tags yet

Buy Shao Nian Ru Gu at


Adblocker detected!!!

Please disable your adblocker or add animesonglyrics.com to the adblocker's whitelist

Your adblocking software is preventing the page from fully loading.

Ads are how we generate revenue to support the artists and keep this site running. We would greatly appreciate your support by allowing them to display!

×
Tip Jar